Αναλαμβάνουμε τακτικές εργασίες συντήρησης για τους περισσότερους τύπους σκαφών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις λειτουργίας, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Διεξάγουμε εργασίες επισκευής – προγραμματισμένες ή έκτακτες – για ζημιές ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας καλύπτουν μικρής ή μεγάλης έκτασης δεξαμενισμούς  και κυμαίνονται από βασικές ελασματουργικές εργασίες και σωληνώσεις έως τα πιο περίπλοκα ηλεκτρικά και μηχανολογικά συστήματα, καθώς και την επισκευή εσωτερικών χώρων.