Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας είναι ένα από τα κορυφαία ναυπηγεία στη Μεσόγειο!

Για εμάς, είναι ζωτικής σημασίας να εργαζόμαστε σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία του περιβάλλοντος.Αναλαμβάνουμε δράση πέρα ​​από το νομικό μας καθήκον ώστε οι υπάλληλοί μας να εργάζονται με την πεποίθηση ότι προστατεύονται και φροντίζονται.Οι λιμενικές εγκαταστάσεις μας λειτουργούν σύμφωνα με τον κώδικα ISPS και συμμορφώνονται με τα βιομηχανικά πρότυπα και την εθνική και διεθνή νομοθεσία.Είμαστε πιστοποιημένοι κατά ISO 9001: 2015 και ISO 45001: 2018 και ενημερώνουμε τακτικά τις πολιτικές μας ώστε να ενσωματώνουν όλες τις νέες οδηγίες.γίες.

Υγεία και Ασφάλεια

 • Γραφείο Ιατρού Εργασίας και τακτικές επισκέψεις
 • Εμπιστευτικά ιατρικά αρχεία για όλους τους υπαλλήλους
 • Τακτικοί έλεγχοι (check-ups)
 • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για όλες τις θέσεις εργασίας
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Διερεύνηση όλων των παρ’ ολίγο ατυχημάτων (προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες)
 • Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα Υ&Α
 • Τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας
 • Μέτρα για τη μείωση κινδύνου
 • Στοχευμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των εργολάβων μας σε θέματα Υ&Α

Περιβάλλον

 • Σχέδιο διαχείρισης καταλοίπων και αποβλήτων από πλοία που καταπλέουν στο Ναυπηγείο
 • Αδειοδοτημένο πρόγραμμα επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων
 • Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι

Πολιτική Ποιότητας, Υ&Α

Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας εφαρμόζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001: 2015 και ISO 45001: 2018. Η διοίκηση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα Ποιότητας και Υ&Α, με το Σύστημα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της φιλοσοφίας, το οποίο έχει συσταθεί σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο και εστιάζει στα εξής:

 • Ποιότητα, που αποτελεί το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα- εγγυόμαστε εργασία υψηλής ποιότητας ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας
 • Τυποποίηση των λειτουργιών, η οποία βελτιστοποιεί την οργάνωση και την απόδοση
 • Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων και των εργολάβων μας, την οποία θεωρούμε όχι μόνο νομική μας υποχρέωση αλλά και απόδειξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Η Πολιτική της Εταιρείας για την Ποιότητα και την Υγεία & Ασφάλεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Να υπάρχει άμεση επαφή με τον πελάτη και η παροχή υπηρεσιών να είναι υψηλής ποιότητας
 • Να αναπτύξουμε σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπαλλήλους μας
 • Να εκτιμήσουμε το ενδιαφέρον που εκφράζεται από τρίτα μέρη στο πλαίσιο των λειτουργιών και των διοικητικών μας αποφάσεων, με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες τους και την εκπλήρωση των προσδοκιών τους από τα ναυπηγεία Χαλκίδας
 • Η αύξηση της παραγωγικότητας και η συνεχής βελτίωση των προτύπων ποιότητας
 • Η ελαχιστοποίηση όχι μόνο των επαγγελματικών ατυχημάτων αλλά και των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών στην υγεία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των εργολάβων
 • Αυστηρή συμμόρφωση με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με τη λειτουργία του ναυπηγείου και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια

Όλο το προσωπικό υποστηρίζει και είναι μέρος της δέσμευσής μας για ΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Η λιμενική εγκατάσταση των Ναυπηγείων Χαλκίδας λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται από τον κώδικα ISPS (αριθμός λιμενικής μονάδας IMO: GRCLK 0003) και διαθέτει άδεια στο ΕΠΙΠΕΔΟ ασφαλείας «SECRET-NATO SECRET-EU SECRET» για το χειρισμό διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τέλος, η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία, αναλαμβάνοντας δράση για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης.

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

Πιστοποιητικό